Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

1.7 Interkommunale samarbeidsordninger

Her følger en oversikt over interkommunale samarbeid hvor Froland kommune er medeier/deltaker. De arkivmessige forhold er foreløpig ikke godt nok dokumentert. Det vil bli arbeidet med å få kartlagt dette slik at vi kan få det dokumentert i denne oversikten.

Aksjeselskap:

Navn

Formål

Eierandel

Merknad

Durapart AS

Å drive fabrikasjon, omsetning og annen virksomhet som kan øke muligheten for sysselsetting av yrkeshemmede og mindre arbeidsføre – fortrinnsvis fra Aust-Agder fylke

Arendal kommune (morselskap) 56,1 %

Aust-Agder Næringsselskap AS 15,8 %

Risør kommune 12,0 %

Øvrige 2,4 %

Tvedestrand kommune 1,7 %

Froland kommune 1,6 %

Administrasjonssted: Arendal

Proflex AS

Gjennom produksjon av varer og tjenester for det ordinære marked, ønsker Proflex å skape arbeidsplasser for yrkeshemmede i Arendal, Froland og Åmli som ikke uten videre kan formidles til ordinært arbeid eller nyttiggjøre seg NAVs øvrige tilbud.

Arendal kommune (morselskap) 82,4 %

Froland kommune 9,2%

Åmli kommune 4,6 %

A.A. Støttelag for Psykisk Utviklingshemmede 2,6 %

A.A.fylkeslag av NFU 0,5 %

Arendal og Omegn Interesseforening av NFU 0,5 %

Arendals Sanitetsforening 0,5 %

Durapart AS 0,2 %

Administrasjonssted: Arendal

Aust-Agder Næringsselskap AS

Å fremme industrireising og annen

næringsvirksomhet med sikte på å gi varige og

lønnsomme arbeidsplasser, under henvisning til

den gjeldende fylkesplanen for Aust-Agder.

Næringsselskapet kan fungere som et investeringsselskap.

Virksomheten er fokusert på

tegning av aksjekapital i eiendoms- og

driftsselskap samt bygging av næringsbygg

for utleie eller salg.

Aust-Agder Fylkeskommune (morselskap) 51,8 %

Sparebanken Sør 10,2 %

DnB Nor 9,9 %

Øvrige 9,7 %

Nordea V/N Holding Norge AS 4,9 %

Arendal kommune 4,5 %

AT Skog BA 3,3 %

Agder Energi 2,5 %

Storebrand Skadeforsikring AS 1,6 %

Grimstad kommune 1,6 %

Froland kommune 0,5 %

Gjerstad kommune 0,5 %

Risør kommune 1,0 %

Tvedestrand kommune 0,8 %

Vegårshei kommune 0,5 %

Åmli kommune 0,5 %

Administrasjonssted: Arendal

Returkraft AS

Selskapets formål er å ta ansvar for

bygging og drift av forbrenningsanlegg slik at

nye miljøkrav fra myndighetene kan innfris.

Selskapet er utelukkende eid av heleide

kommunale selskape

Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen 49,9 %

Agder Renovasjon 31,0 %

Risør og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap 8,1 %

Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap 6,5 %

Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 3,2 %

Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap 1,2 %

Administrasjonssted: Kristiansand

Agder Energi AS

Å bidra til en sikker og rasjonell

energiforsyning, og utnytte lønnsomme

forretningsmuligheter innen energi,

kommunikasjon og infrastruktur

Statkraft Holding AS 45,5 %

Arendal kommune 6,4 %

Froland kommune 1,8 %

Åmli kommune 1,2 %

Risør kommune 1,2 %

Tvedestrand kommune 1,1 %

Vegårshei kommune 0,8 %

Gjerstad kommune 0,7 %

Administrasjonssted: Arendal

Arendal Lufthavn Gullknapp A/S

Å bygge og drive flyplass på Gullknapp i

Froland kommune, samt å utvikle flyplassområdet

eiendomsmessig, enten selv eller gjennom andre.

Det er en rekke aksjonærer i

selskapet, bla. Arendal, Tvedestrand og Froland.

I 2008 kjøpte Arendals Fossekompani ASA seg

opp og ble ledende aksjonær og styrer

dermed selskapet.

Administrasjonssted: Froland

Geodatasenteret A/S

Geodatasenteret AS er leverandør

av kart og satellittdata til offentlige og

private kunder.

Aust-Agder Næringsselskap AS 37,0 %

Asplan Viak Sør AS 27,3 %

Jon Rustad 7,8 %

Grid Arendal 7,8 %

Hans Rønning 7,8 %

Niva 4,9 %

Forindeco AS 3,9 %

Arendal Kommune 3,3 %

Froland Kommune 0,2 %

Administrasjonssted: Arendal

Kommunekraft A/S

Selskapets formål er å formidle

aksje-eiernes disponible kraft, herunder

konsesjonskraft, og drive annen virksomhet

tilknyttet slik formidling.

Konsesjonskraft AS er et selskap

der foruten LVK, kun medlemskommuner i LVK

og fylkeskommuner har anledning til å være

aksjonærer. Froland og Åmli er blant de 130

akjsonærene.

Administrasjonssted: Oslo

       

Stiftelser:

Navn

Formål

Eiere

Merknad

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Stiftelsen har som formål å bidra til

økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder.

Stiftelsen ønsker også å sikre og etablere

arbeidsplasser og gode levekår, samt bidra til

utvikling av et universitet i landsdelen.

Alle kommunene i Aust-Agder.

Administrasjonssted: Arendal

Aust-Agder Krisesenter

Krisesenteret skal bidra med å

forebygge vold og overgrep mot kvinner og

deres barn og gi kvinner og deres barn hjelp

i en vanskelig livssituasjon.

Aust-Agder Krisesenter for kvinner

er en privat stiftelse, og ledes av et styre.

I styret sitter det en politisk valgt leder, en fra

kommunenes sentralforbund, en fra helse- og

sosialtjenesten i kommunen og fire ansatte som

jobber på krisesenteret.

Administrasjonssted: Arendal

Gjensidig eide selskap:

Navn

Formål

Eiere

Merknad

KLP – kommunal Landspensjonskasse

Selskapets formål er å ivareta

medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger.

Selskapet kan også tilby andre

pensjons- og forsikringsprodukter, samt delta

i eller drive enhver virksomhet. Disse må ha

en naturlig sammenheng med forsikringsvirksomhet

og enhver annen virksomhet som

er tillatt for livsforsikringsselskaper, herunder

administrasjon og forvaltning av pensjonskasser

Alle Østre Agder kommunene

møtes som eiere i KLP, men Arendal og Gjerstad

deltar kun i sykepleierordningen.

Administrasjonssted: Bergen

KLP er et gjensidig eid selskap hvor kommuner,

fylkeskommuner, helseforetak og selvstendige

virksomheter tilknyttet offentlig virksomhet er

både eiere og kunder. Eierne plikter å skyte inn

egenkapital i selskapet dersom det er nødvendig.

Samarbeid organisert som IKS

Navn

Formål

Eiere

Merknad

Arendals Revisjonsdistrikt

Selskapet skal utføre revisjon i og ha

tilsyn med de deltagende kommuner i henhold til

kommunelovens § 78 og tilhørende forskrifter om

revisjon og kontrollutvalg, kommunale foretak og

interkommunale selskaper som deltakerkommunene

er medeiere i.

Vegårshei kommune 2,5 %

Arendal kommune 36 %

Froland kommune 3,5 %

Gjerstad kommune: 3,5 %

Risør kommune 9,5 %

Tvedestrand kommune 7,5 %

Åmli kommune 3,0 %

 

Aust-Agder Kulturhistoriske senter IKS

Aust- Agder kulturhistoriske senter

arbeider for at verdifulle gjenstander, arkiver

og andre informasjonsbærere av historisk og

administrativ verdi blir samlet inn, ivaretatt og

gjort tilgjengelig for allmennheten, forskning

og for kulturelle og administrative formål.

Arendal 32,0 %

Vegårshei kommune 2,0 %

Risør kommune 2,0 %

Tvedestrand kommune 2,0 %

Gjerstad kommune 2,0 %

Froland kommune 2,0 %’

Åmli kommune 2,0 %

Administrasjonssted: Arendal

Etablerersenteret IKS

Å fremme nyetablering, i hovedsak i

deltakerkommunene, men også i andre

kommuner etter særskilt avtale.

Selskapet setter gründeren i fokus og følger

opp gjennom individuelle samtaler.

Etablerersenteret IKS eies av Arendal

og Froland kommune, fordelt med h.h.v. 90% og

10% eierandeler. Selskapet samarbeider også tett

med NAV og Grimstad kommune gjennom egne

avtaler.

Administrasjonssted: Arendal

Agder Renovasjon

Å løse eierkommunenes oppgaver

innenfor avfallshåndtering på en

økonomisk-, ressurs- og miljømessig god måte,

i samsvar med gjeldende lover og forskrifter

Arendal kommune 68,3 %

Froland kommune 6,6 %

Grimstad kommune 25,1 %

Administrasjonssted: Arendal

IKT-Agder IKS

IKT Agder tilbyr å være kundens

drifts- og innkjøpsselskap, samt faglige instans for

kundens IKT-løsninger.

Arendal kommune 53,7 %

Aust-Agder fylkeskommune: 24,5 %

Grimstad kommune 15,1 %

Froland kommune: 637 %

Administrasjonssted Arendal

Agder Arbeidsmiljø IKS

Agder Arbeidsmiljø IKS har faglig

ekspertise innen HMS-området/ bedriftshelsetjeneste

og skal bistå virksomhetene

med fagkompetanse til ledere og ansatte.

Arendal kommune 50,0%

Froland kommune 10,0 %

Aust-Agder fylkeskommune 40,0 %

Administrasjonssted Arendal

       

Vertskommunesamarbeid (kommunelovens § 28):

Navn

Formål

Deltakere

Merknad

Arendal legevakt

Legevakten skal ta seg av akutt sykdom,

skader og forverring av sykdom hvor nødvendig

undersøkelse og behandling utifra en faglig

vurdering – ikke kan vente til neste ordinære

arbeidsdag. Pasientene skal ha trygghet for at

de får den hjelpen de trenger og de skal møtes

med høflighet, respekt og forståelse.

Legevakten i Arendal er et samarbeid

mellom 10 kommuner; Arendal, Froland,

Fyresdal, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør,

Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. I tillegg har

legevakten telefonformidling for Bykle og Valle.

Administrasjonssted Arendal

Østre Agder Brannvesen

Samarbeide om de oppgaver som

tilligger hver enkelt deltakerkommune etter

brannvernlovens § 11.

Risør, Gjerstad, Vegårshei,

Froland, Arendal og Tvedestrand, med Arendal

som vertskommune.

 

110-Agder (Alarmsentral)

I overensstemmelse med ”Lov om vern

mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff,

og om brannvesenets redningsoppgaver”

(Brann- og eksplosjonsvernloven) § 16,

og føringer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet

og beredskap (DSB), er de 28

kommunene i Agder politidistrikt tilsluttet en felles alarmsentral brann.

Samtlige kommuner i Austog

Vest-Agder er med, med unntak av

Sirdal kommune.

Administrasjonssted Arendal

Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder

Bygge opp kompetanse innenfor arbeidsgiverkontroll og gjennomføre flere kontroller.

Alle kommunene i Aust-Agder

og fire kommuner i Vest-Agder.

Administrasjonssted: Grimstad kommune

Arendal kommune er vertskommune.

Felles Veterinærvakt

Interkommunalt samarbeid om

Veterinærtjeneste/veterinær-vakt for å gjennomføre egen rammeavtale om organisering og godtgjøring for deltakelse i klinisk veterinærvakt.

Inngått mellom KS og den norske veterinærforeningen DNV.

Arendal, Froland, Vegårshei,

Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Åmli.

I tillegg deltar Grimstad, Lillesand og

Birkenes i samarbeidet.

Administrasjonssted: Åmli

Samarbeidsavtaler (kommunelovens § 28)

Navn

Formål

Deltakere

Merknad

Offentlige fellesinnkjøp på Agder (OFA)

Innkjøpssentralen OFA er i h.h.t.

vedtektenes § 1 et organ for felles innkjøpstjenester,

felles inngåelse av rammeavtaler

for varer og tjenester og organ for veiledning

og rådgivning for de deltagende parter samt

for leverandørutvikling.

Alle kommunene i Aust-Agder,

Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder

fylkeskommune, kommunene i Vest-Agder med

unntak av kommunene i Knutepunkt sør.

Administrasjonssted: Arendal

Driftsassistansen i Aust-Agder

Driftsassistansen i Aust-Agder (DA)

skal arbeide for å utvikle et faglig nettverk for

operatører og annet personell med ansvar

for drift av VA - tekniske anlegg, herunder

slamhandtering.

DA skal samordne aktiviteter i kommunene,

arbeide for erfaringsutveksling, ta opp

felles problemstillinger overfor sentrale

myndigheter, etater m.v.

Det overordnede målet er å medvirke til at man

gjennom samarbeid, erfaringsutveksling og

nettverksbygging skal oppnå rasjonell drift av

VA-tekniske anlegg med driftsresultater/produkt

i samsvar med forventninger i spesifikke krav

og forskrifter.

Omfatter alle kommunene i Aust-Agder

Administrasjonssted: Tjenesten kjøpes av Sweco.

Friluftsrådet Sør

I samarbeid med deltakerkommunene,

offentlige etater på ulike nivå og interesserte

organisasjoner er formålet å:

• Arbeide for sikring og tilrettelegging av

friluftsområder/grønnstruktur for

offentlig bruk.

• Arbeide for hensiktsmessig forvaltning

og drift av friluftsområder.

• Informere om friluftsmuligheter i regionen.

• Arbeide for opplæring og aktivitet med basis

i regionens friluftsmuligheter.

• Avgi uttalelser i viktige saker som berører

friluftslivet, herunder plansaker.

• Arbeide med andre friluftsoppgaver av

regional karakter. (jfr. vedtektenes § 2)

Friluftsrådet Sør er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

Administrasjonssted: Arendal

Samarbeid vedr. landbruk, areal og naturforvaltning

Samarbeidet har pågått siden 1965 og bygger på egen samarbeidsavtale. Det ble sist revidert i 2005. Formålet med samarbeidet fremgår ikke direkte av samarbeidsavtalen.

Arendal og Froland kommuner

 

Opplæringskontoret for Midt- og østregionen

Kontorets arbeidsområde er fag underlagt opplæringsloven som naturlig faller

inn under offentlig sektor. Virksomheten skal

bidra til å opprettholde et antall lærlinger i

regionen, som er tilstrekkelig til å sikre det

behov for arbeidskraft som regionen har.

Alle syv kommunene i Østre Agder.

I tillegg er Aust-Agder fylkeskommune,

Eikely barnehage, IKT Agder og Sørlandet

sykehus HF medlemmer.

Administrasjonssted: Arendal

Samarbeid om synspedagogiske tjenester

Avtalens formål er å samkjøre de

synspedagogiske tjenestene i Aust-Agder slik at

brukere og samarbeidspartnere kan forholde

seg til en felles synspedagogisk tjeneste i fylket.

Alle kommunene i Aust-Agder

og Huseby kompetansesenter i Oslo.

 

Selskap med Begrenset Ansvar:

Navn

Formål

Eiere

Merknad

AT Skog BA

Skog BAs formål er gjennom

bærekraftig ressursutnyttelse å sikre best

mulig avkastning på andelseiernes eiendommer.

 

Administrasjonssted: Skien

Biblioteksentralen AL

Å være hovedleverandør av produkter og

tjenester til biblioteker og liknende institusjoner.

Kan også delta i /etablere virksomhet med det

formål å betjene det totale bok-, informasjonsog

kunnskapsmarkede

I alt 425 kommuner har eierandeler

i A/L Biblioteksentralen. I tillegg 14 fylkeskommuner,

Kommunenes sentralforbund og Norsk

bibliotekforening. Samtlige kommuner i Østre

Agder har andeler i biblioteksentralen.

Administrasjonssted: Oslo

Organisasjoner/foreninger:

Navn

Formål

Deltakere

Merknad

KS (kommunenes sentralforbund)

KS er kommunenes egen interesseorganisasjon,

arbeidsgiverorganisasjon og

utviklingspartner.

Alle kommunene gjennom medlemsavgift

Administrasjonssted i Agder: Arendal

LVK – Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Å ivareta medlemskommunenes

interesser i alle spørsmål med tilknytning til

kraftutbygging, energi, kommuneøkonomi og

naturmiljø. Beskatning av kraftanlegg og andre

økonomiske og naturfaglige rammebetingelser

for energiforsyningen står sentralt i arbeidet.

Om lag 150 kommuner på

landsbasis er med i LVK.

I Aust-Agder er følgende kommuner

medlemmer: Birkenes, Bygland,

Bykle, Evje og Hornnes, Froland,

Iveland, Valle og Åmli.

Administrasjonssted: Oslo

Laster...