Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

1.2 Politisk organisering 2011 - 2015

Politisk organisering

Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste politiske organet i Froland kommune. Kommunestyret tar beslutninger på vegne av innbyggerne i Froland kommune.
Kommunestyret behandler og avgjør alle de store sakene i kommunen, slik som årsbudsjett, økonomiplan og handlingsplaner som legger rammer for kommunens arbeid på bestemte områder.
Kommunestyret i Froland består av 19 medlemmer. Disse velges for 4 år.

Formannskapet

Formannskapet forbereder alle saker med budsjettkonsekvenser som skal behandles av kommunestyret. Utvalget skal i tillegg arbeide med overordnede planer.

Kommunestyrekomiteer

I starten av kommunestyreperioden 2011-2015 oppnevnte kommunestyret følgende 3 kommunestyrekomiteer etter Kommunelovens § 10a:

  • Komite for levekår
  • Komite for oppvekst
  • Komite for kultur- og idrett

Med unntak av ordfører og leder av kontrollutvalget ble samtlige av kommunestyrets medlemmer fordelt på disse komiteene.
Kommunestyrekomiteene skulle være et saksforberedende organ for kommunestyret. De kunne ikke tildeles avgjørelsesmyndighet, jfr. Kommunelovens § 10a første ledd
Komiteene hadde sine konstituerende møter januar 2012.

Kommunestyret besluttet i møte 20.juni 2013 å avvikle kommunestyrekomiteene og heller utvide antall kommunestyremøter med to temamøter (ett høst og ett vår) hvert år.

Øvrige råd, og utvalg:

Kommunestyret har oppnevnt lovpålagte råd og utvalg som:

  • Eldreråd
  • Funksjonshemmedes råd
  • Viltnemnd
  • Kontrollutvalg
  • Administrasjonsutvalg
  • Arbeidsmiljøutvalg

Videre oppretter og kommunestyret diverse ad-hocutvalg.

Laster...